ALGEMENE VOORWAARDEN Eigen Webshop

Definities

Eigen Webshop: AVG Gingelom, gevestigd te Gingelom onder BTW nr. BE0661.623.637. Klant: degene met wie Eigen Webshop een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Eigen Webshop en klant samen. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt..

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Eigen Webshop. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Eigen Webshop zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Eigen Webshop zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.  Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Eigen Webshop slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

Alle prijzen die Eigen Webshop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen op die Eigen Webshop hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Eigen Webshop te allen tijde wijzigen.  De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Eigen Webshop vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Eigen Webshop, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien partijen voor een dienstverlening door Eigen Webshop een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Eigen Webshop is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Eigen Webshop de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. Eigen Webshop heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal Eigen Webshop prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Eigen Webshop op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Eigen Webshop gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Eigen Webshop.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Eigen Webshop zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Eigen Webshop op de klant onmiddellijk opeisbaar.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eigen Webshop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Eigen Webshop te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Eigen Webshop te verrekenen met een vordering op Eigen Webshop. 

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Eigen Webshop die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De klant geeft op eerste verzoek van Eigen Webshop de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Eigen Webshop enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

Eigen Webshop voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  Eigen Webshop heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Eigen Webshop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Eigen Webshop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Eigen Webshop. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Eigen Webshop de betreffende bescheiden.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Eigen Webshop redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Eigen Webshop en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Eigen Webshop schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

Eigen Webshop behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eigen Webshop (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Eigen Webshop ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Eigen Webshop waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Eigen Webshop schade kan berokkenen. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Eigen Webshop waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Eigen Webshop tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eigen Webshop geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door Eigen Webshop geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Eigen Webshop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  Consumenten dienen Eigen Webshop uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Eigen Webshop in staat is hierop adequaat te reageren.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Eigen Webshop gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Eigen Webshop. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Eigen Webshop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Eigen Webshop een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Eigen Webshop verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Eigen Webshop

Eigen Webshop is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Eigen Webshop aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Eigen Webshop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Eigen Webshop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Eigen Webshop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Eigen Webshop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  Is de nakoming van de verplichtingen door Eigen Webshop niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Eigen Webshop in verzuim is.  Eigen Webshop heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Eigen Webshop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Eigen Webshop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Eigen Webshop kan worden toegerekend in een van de wil van Eigen Webshop onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Eigen Webshop kan worden verlangd.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Eigen Webshop 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Eigen Webshop er weer aan kan voldoen.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  Eigen Webshop is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

Eigen Webshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Eigen Webshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Eigen Webshop.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Eigen Webshop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  De Belgische rechter in het arrondissement waar Eigen Webshop is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27 februari 2020.

Dit delen: